ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۱۰۰۰X600X231
ابعاد لگن به میلیمتر : ۴۵۰x372x186
ابعاد لگن کوچک: ۳۵۵x332x168
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۸٫۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۸ &۱
ابعاد محل نسب :‎‎۶۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۱۰۱۰x610x241 mm min
چپ و راست