Product Description

این مجموعه از محصولات شامل پروفیل های گروهی درب و پنجره (سپری ، لنگه دری و چهارچوبی) ، زهوار و چهارچوب فلزی مطابق با استاندردهای ملی ISIRI 7336 و ISIRI 7338 است .همچنین امکان تولید پروفیل های باز ZوL(نبشی) مطابق با استانداردهای ISIRI 7335و DIN 59413وسایر مقاطع مورد نیاز مشتریان مثل پروفیل های ریلی ، بیضی شکل ، تسمه و….از ضخامت ۱٫۵ به بالا فراهم است.

 L1            پروفیل نبشی خم-Zپروفیل-

————————————————————————————————————————————–

Z1               پروفیل نبشی خم-Zپروفیل

————————————————————————————————————————————–

4choob

————————————————————————————————————————————–

درب و پنجره