ابعاد بیرونی به میلیمتر : ۱۲۰۰x520x198
ابعاد لگن به میلیمتر : ۴۵۰x372x186
ابعاد لگن کوچک: ۳۵۵x332x168
ساخته شده از استیل ضد زنگ: ۱۰-۱۸
ضخامت به میلیمتر: ۰٫۸ &۱
ابعاد محل نسب :‎‎۶۰۰ mm
ابعاد بسته بندی به میلیمتر: ۱۲۱۰x530x215 mm min
چپ و راست